Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículum
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servicios y Tarifas
Servicios a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quienes somos?
Consejos laborales
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recomiéndanos
Contacto
Agenda Cultural
 Guía del opositor. 

 


              Para poder acceder ó emprego público existen unha serie de requisitos xerais:


·        Posuir a nacionalidade española ou ser nacioal dalgún dos Estados membros da Unión Europea, así como aqueles cos que exista un Tratado Internacioal que contemple esta posibilidade. Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condea penal que impida, no Estado cuia nacionalidade teñan, o acceso á función pública


·        Ter a idade establecida nas bases da convocatoria. Pra os postos de funcionario esixese a maioría de idade ou ter máis de 16 anos no caso de persoal laboral


·        Posuir o título establecido para cada convocatoria ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias. As titulacións obtidas no extranxeiro deben aportar a documentación que acredite a súa homologación


·        Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións


·        Non ter sido separado do servizo de calquera das Administracións Públicas mediante expediente disciplinario, nin atoparse inhabilitado para o desempeño de funcións públicas


Para acceder ó emprego público é preciso dispoñer da titulación requerida no perfil da praza á que se oposita ou estar en condicións de obte

career cruising test personality test find your career test free
occupational test personality test online assessment test
« Volver
 
2019 GaliciaEmpleo.net Versión en    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |